ម្សៅចម្រាញ់សុខភាពបុរស

  • Maca Root Extract 10:1 5:1

    ការដកស្រង់ឫសម៉ាកា ១០: ១ ៥: ១

    ប្រើឬសគល់ជាអាការៈរំងាប់អារម្មណ៍និងបង្កើនការរួមភេទទាំងបុរសនិងស្ត្រីហើយវាក៏អាចជួយបង្កើនគុណភាពទឹកកាមចំពោះបុរសផងដែរ។ អាចធ្វើការក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយមុខងាររាងកាយធម្មជាតិដើម្បីស្តារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទៅកម្រិតត្រឹមត្រូវគឺអាចផ្តល់បូ