របាយការណ៍ធ្វើតេស្ដរបស់ភាគីទីបីដែលធ្វើពីលោហៈធាតុធ្ងន់នៃលីទីនលីន, ការរកឃើញអាត្លាសនិងកូកា

1001

1002

Heavy metal third party test report of luteolin, Detection Atlas and Coa


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ធ្នូ -២០-២០២០